Emlak Bank Geri Dönüyor

Türkiye Emlak Bankası, “Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi”, yani Emlak Bank geri dönüyor.

Emlak Bank

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan‘ın 100 günlük Eylem Planı açıklamasında, Emlak Bankasının “konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı” çalışacak şekilde tekrar faaliyete geçirileceğini duyurmasının ardından Emlak Bank kurulum çalışmaları hız kazandı. 

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emlak Bank ‘ın 3 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile bankacılık yapma yetkisi sona erdirildiğini, tasfiye kapsamına alındığını ve atıl durumda olduğunu hatırlattı.

Kurum, “Emlak Bankasını yeniden güçlendirerek ekonomiye kazandırmak için çalışmalarımızı süratli bir şekilde sürdürüyoruz. Bankamızın olağan genel kurul toplantısını 3 Eylül 2018’de İstanbul’da gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda ivedilikle yönetim kurulunu da belirledik. İnşallah yıl sonuna kadar faaliyetlerine başlayacak. Böylece; konut, arsa ve gayrimenkul ağırlıklı çalışacak, katılım bankacılığındaki markamızı ‘Emlak Bank’ olarak ortaya koyacağız.” diye konuştu.

Kurum, bankanın faaliyet amacına ilişkin olarak, “Bankanın amacını faizsiz bankacılık ilkeleri çerçevesinde katılım bankalarının yapabilecekleri her tür işlemi yürütmek olarak belirledik.” ifadesini kullandı.

Bankanın genel müdürü Deniz Aksu oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı‘ndan alınan bilgiye göre, bankanın yeni genel müdürü ve faaliyet alanına ilişkin ayrıntılar da netleşti. Buna göre, dün yapılan yönetim kurulu toplantısıyla Genel Müdürlük görevine Deniz Aksu atandı.

Merkezi İstanbul’da olacak bankanın yeni unvanı “Türkiye Emlak Katılım Bankası Anonim Şirketi” kısa adıyla “Emlak Bank” olarak belirlendi.

Emlak Bank tarafından yapılabilecek iş ve işlemlerden bazıları;

“Katılım fonu kabulü, nakdi, gayri nakdi her cins ve surette kredi verme işlemleri. Yurt içi ve yurt dışından fon toplama, hesaplar açma, borç alma, avans kabul etme işlemleri. Bankalar, finansal kuruluşlar, şirketler ile yurt içinde ve yurt dışında ortaklık veya kar-zarar ortaklığına girişilmesi veya sair her türlü surette iş birliği veya iştirakte bulunulması ve bu maksatla fonlar teşkil veya temin edilmesi. Yürütülen faaliyetler çerçevesinde yurt içinde veya yurt dışında, ham veya mamul madde, makine, ekipman, teçhizat, uçak, gemi ve taşınır mülkiyetine konu olabilecek her türlü mallar ile arsa, arazi, bina ve taşınmaz mülkiyetine konu olabilecek her türlü mallarla ilgili satım, trampa, bağış, takas, inşa, işletme ve benzeri işlemleri ve ilgili tescil, beyan, şerh, terkin, fek, değişiklik, düzeltme ve diğer her türlü işlemler.”

Ayrıca, ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı, vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemlerinin, sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri ile daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi işlemleri de Emlak Bank tarafından yapılacak.

Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi gibi garanti işleri ile Hazine Müsteşarlığı ve/veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığını da üstlenecek olan Emlak Bank, bankalar arası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılığın yanı sıra finansal kiralama işlemleri, sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetlerini de yürütecek.

Kentsel Dönüşümü destekleyecek

Her türlü maddi ve gayri maddi menkul ve gayrimenkul mallar ile bu mallar üzerinde bulunan hak, mülkiyet ve imtiyazların her türlü suretle satın alınması, kiralanması, satılması, kiraya verilmesi, yönetilmesi, geliştirilmesi, üzerinde her türlü ayni veya şahsi haklar tesis edilmesi de banka tarafından yapılabilecek.

Kamunun düzen ve yararına, şirket prensipleri ve ilgili mevzuat dahilinde sosyal gayeli yardımlarda bulunabilecek olan Emlak Bank, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Tarım Kredi Kooperatiflerine ve KOBİ‘lere destek verebilecek. Emlak Bank, kentsel dönüşüm faaliyetlerini de destekleyecek.

Genel Müdür Aksu kimdir?

Deniz Aksu Ortadoğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur. Aksu, bankacılık hayatına 1995’te Pamuk Bank’ta Kurumsal Portföy Yöneticisi olarak başladı. 1997’de Yapı Kredi Finansal Kiralama Anonim Ortaklığı’nda Bursa Bölge Müdürlüğü görevini üstlendi. 1998-2008 yıllarında CitiBank’ın Ticari Bankacılık’ta Kurumsal ve Ticari Bankacılık Satış Başkanı olarak görev yaptı.

2008’de HSBC’de Kıdemli Şube Müdürü olan Aksu, 2012’de
Albaraka Türk’te işe başladı. Aksu, Albaraka Türk’te Kurumsal Pazarlama Birimi’nde Birim Müdürü olarak 5 yıl görev yaptı. 2017’de aynı bankanın Kredi Riskinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Aksu, İngilizce biliyor.

YILDIZ NEVİN GÜNDOĞMUŞ

2019 Yılı İnşaat Maliyet Bedelleri açıklandı!

2019 Yılı İnşaat Maliyet Bedelleri ‘ni gösterir cetvel 18 Ağustos 2018 tarihli Resmi Gazete ile duyuruldu.

2019 Yılı Emlak Vergisi Kanunu

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının ortaklaşa hazırlamış olduğu 2019 Yılı için Binaların Metrekare Normal İnşaat Maliyet Bedelleri belli oldu. 

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 73)

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’nun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının

(b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri tespit edilmiştir.

Aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan  29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2019 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

Resmi Gazete karar eki için;

Kaynak; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180818-11.htm

Çalışanlarımızın Motivasyonu

Çalışanlarımızın Motivasyonu

Çalışanlarımızın Motivasyonu

Takım üyelerimizi ve çalışanlarımızı ne derece motive edebiliyoruz? Kurumumuzun İnsan Kaynakları açısından fayda-maliyet endeksi kaçtır? Çalışanlarımızın motivasyonu ne seviyededir?

Maslow`un İhtiyaçlar Piramidi’ni duymayanımız yoktur sanırım. Ona göre ilk önce fizyolojik ihtiyaçlar (bunları karşılayabilecek bir gelir düzeyi), sonra güvenlik ihtiyaçları (İSG) ve takiben sosyal ihtiyaçlar (aidiyet, sevgi vs.) gelir. Bunlar temel gereksinimlerdir. Ardından saygı görmek (takdir edilmek) gelir. Ve en üstte de kendini gerçekleştirme ihtiyacı vardır.

Maslow

Herzberg Hijyen Teorisi’ne göre de bu ilk saydığımız 3 grup ‘hijyen faktörleri’dir.  Bunları gereğinden fazla artırmak, kişinin motivasyonuna olumlu katkı sağlamaz. Ancak bu zorunlu ihtiyaçlar olması gereken düzeyde değilse, olumsuz etki yapar ve kişinin hevesini kırar. Herzberg’e göre asıl insanları motive eden unsurlar; sorumluluk sahibi olma, kişisel gelişim imkanı, takdir edilme ve kendini gerçekleştirme ortamıdır.

Herzberg

Bir diğer önemli teori de ‘Beklentiler Teorisi’dir. Buna göre her çalışanın veya ara yöneticinin sarf ettiği performansı karşılığında bir beklentisi oluşur. Bu beklentileri karşılık bulduğu oranda kişi verimli olmayı sürdürecektir.

Son olarak da McClelland’ın Motivasyon Teorisi‘ne değinelim. Ona göre insanların motivasyon ihtiyaçları şu 3 gruba göre tasnif edilebilir. Başarı, aidiyet ve güç. Dikkat ettiyseniz, maaş, araç veya marka bir cep telefonu yada dizüstü bilgisayardan bahsetmiyor.  “Peki bunların hiçbir önemi yok mu?” şeklinde sorduğunuzu duyar gibiyim. Elbetteki bunlar -adı üstünde- temel ihtiyaçlardır ve kişinin yetki ve sorumluluğunu karşılayacak kalite düzeyinde olmalıdır.

Takdir ve Ödüllendirme

Esas önemli olan; çalışanımızın veya ekip üyemizin içindeki cevheri açığa çıkaracak dürtü hangisi ise, bunu tespit etmeli ve bu doğrultuda bir ‘Takdir ve Ödüllendirme’ politikası belirlemeliyiz.  Zira her ihtiyaç grubunun beklentisi, birbirinden farklıdır. Birinde motive eden unsur, diğerinde etkili olmamaktadır. Her bir ekip üyemizi bu şekilde analiz etmek suretiyle o kişiyi motive edecek unsur hangisi ise onu belirlemeli, buna göre bir takdir ve ödüllendirme politikası  oluşturmalı ve bu planı üst yönetimin de desteğiyle Proje Yaşam Döngüsü boyunca titizlikle uygulamalıyız. Uygulama sürecinde planın geçerliliğini gözlemlemeli ve gerektiğinde güncelleme/düzeltme yapmak suretiyle etkili ve verimli bir kişisel performans yönetimi uygulamalıyız.

Bu insan kaynakları politikası, çalışanlarımızın kişisel performansını kesinlikle arttıracaktır. Böylece hem kaynaklarımızı en etkin ve verimli bir şekilde kullanmış olacağız, hem de o ara yöneticimizi veya çalışanımızı motive etmek suretiyle onun değişimine ve gelişimine katkı sağlayacağız.

Takdir ve ödüllendirme politikamızı bu vizyona göre belirlemiş olmak, organizasyonumuzun sağlıklı bir şekilde büyümesini destekleyecektir. Böylece, gelecekte oluşacak kritik birimlerimize liderlik edecek yöneticilerimizi öz kaynaklarımızdan sağlama imkanı bulmuş olacağız.

Spor kulüplerimizdeki alt kümelere benzetiyorum ben bu durumu. Yüksek maliyetlerle dışarıdan temin etmek yerine, kurum kültürümüzü bilen, sağlıklı gelişim göstermiş ve kesinlikle daha az maliyetle elde ettiğimiz, verimli yöneticiler kazanmış olacağız.

Sonuçta; “Yatırımdaki temel amaç verim ve kazanç ise, en iyi yatırım insanadır.”

[1] PMBoK 6th Edition, PMI

[2] Görsel Kaynak; Prof. Dr. Coşkun Can Aktan

Saygı ve sevgilerimle
Mithat GÜNEY, PMP
www.mithatguney.com

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bazı Yapı Denetim Firmaları hakkında uyarıda bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’nden bugünkü Resmi Gazete’de çıkan duyuruya göre; 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddelerine ihlalden dolayı değişik illerde faaliyet gösteren bazı “Yapı Denetim Kuruluş” larına uyarılarda bulundu.

Yapı Denetim Firmaları

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. fıkrasındaki “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde asgari istihdam edilmesi gereken personeli, faaliyetine devam ettiği sürece çekirdek personel olarak istihdam etmek zorundadır. ….  Eleman eksikliği 90 takvim günü içerisinde giderilmediği takdirde, asgari sayıda çekirdek personeli istihdam edinceye kadar kuruluşun izin belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

Ankara ilinde faaliyet gösteren 2879 dosya no’lu TEK ANADOLU Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 2423 dosya no’lu KARDEŞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Isparta ilinde faaliyet gösteren 1472 dosya no’lu ISPARTA UZMAN Yapı Denetim Ltd. Şti.,

Zonguldak ilinde faaliyet gösteren 1117 dosya no’lu A.H.M. Yapı Denetim Ltd. Şti.;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 232 dosya no’lu SİGMA Yapı Denetim A.Ş.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 16.08.2018 tarih ve 145330 sayılı Makam Olur’u ile geçici olarak geri alınmıştır.

İlgililere duyurulur. 7234/1/1-1

—————

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin ikinci fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12’inci maddesinin (a) bendinde yer alan hükümlere aykırı olarak amaç ve unvan değişikliği yaparak başka bir alanda faaliyet göstermeleri nedeniyle;

Bursa ilinde faaliyet gösteren 908 belge no’lu BURSA TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti. ve 2711 dosya no’lu MOMENTUM OVEO Yapı Denetim Ltd.Şti.;

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 861 belge no’lu IRMAK Yapı Denetim Ltd. Şti., 2098 dosya no’lu TAKIM Yapı Denetim Ltd.Şti. ve 1454 dosya no’lu VERA Yapı Denetim Ltd. Şti.;

Hatay ilinde faaliyet gösteren 1582 belge no’lu TURHANER Yapı Denetim Ltd. Şti.;

Karabük ilinde faaliyet gösteren 1942 belge no’lu SAFRANBOLU Yapı Denetim Ltd. Şti.;

İzmir ilinde faaliyet gösteren 1588 belge no’lu İZYAP Yapı Denetim Ltd. Şti.;

İstanbul ilinde faaliyet gösteren 540 belge no’lu EMRE Yapı Denetim Ltd. Şti.;

Osmaniye ilinde faaliyet gösteren 1615 belge no’lu TAMBAŞARI Yapı Denetim Ltd.Şti.’lerinin Yapı Denetim İzin Belgeleri, Bakanlık Makamının 16.08.2018 tarih ve 145340 sayılı Makam Olur’una istinaden iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur. 7234/2/1-1

—————

Sakarya İlinde faaliyet gösteren 411 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Körfez Lab. Mimarlık Müh. İnş. Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, Laboratuvarın belge iptaline sebep olan sorumlu denetçi mühendis ve teknik elemanları Senayi GEDİK(Kimya Mühendisi, Laboratuvar Denetçisi, Denetçi No:16508  Sicil No:6018) ve Cansel DARCAN(İnşaat Mühendisi, Sicil No:57701)  Bakanlıkça sebebiyet kayıtlarının tutulması, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası gereği Körfez Lab. Mimarlık Müh. İnş. Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ortağı olan Samet GÜMÜŞ’ün üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun (MYDK) 20.06.2018 tarih ve 552/09 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 13.08.2018 tarih ve 145058 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7233/1-1

—————

Aydın İlinde faaliyet gösteren 558 nolu Laboratuvar İzin Belgesine sahip Uzmanlab Yapı Laboratuvar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Ltd. Şti. Laboratuvarının, Laboratuvar İzin Belgesinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi 10 uncu fıkrasının (e) bendinin (2) nolu alt bendi uyarınca iptal edilerek faaliyetine son verilmesi, sözleşmesinin feshedilmesi ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki esaslarda göz önünde bulundurularak teminatının irat kaydedilmesi, Laboratuvarın belge iptaline sebep olan sorumlu denetçi mühendis ve teknik elemanları Zeki DOĞAN (İnşaat Mühendisi, Laboratuvar Denetçisi, Denetçi No: 3561  Sicil No: 25166) ve Mehtap TOPRAK(Teknik eleman)  Bakanlıkça sebebiyet kayıtlarının tutulması, 4708 sayılı Kanun 8 inci maddesinin on ikinci fıkrası gereği Uzmanlab Yapı Laboratuvar ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Ltd. Şti.’ninortağı olan Barış ÇİÇEK’in üç yıl süre içinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev alamayacağı ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olamayacağı Bakanlığımız Merkez Yapı Denetim Komisyonunun(MYDK) 30.05.2018 tarih ve 551/09 no’lu teklif kararıyla Bakanlık Makamından alınan 15.08.2018 tarih ve 145063 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7232/1-1

—————

Bursa İli, Yenişehir İlçesi, 527 ada, 16 parsel üzerindeki 798184 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Metot Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Döndü DEMİR KAMÇILAR (Kontrol Elemanı, İnşaat Mühendisi, Oda Sicil No: 51156) tarafından, Ankara 8. İdare Mahkemesinin 2017/3232 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 25.06.2018 tarihli ve E.2017/3232-K.2018/1602 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.06.2017 tarihli ve 30097 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Döndü DEMİR KAMÇILAR hakkında tesis edilmiş olan idarî işlemin kuruluş ortaklığı ile ilgili olan kısmı 14.08.2018 tarihli ve 142800 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur. 7231/1-1

—————

Tekirdağ İli, Malkara İlçesi, 2 pafta, 13 ada, 15 parsel üzerindeki 1014076 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen Oktay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan davacı Fatma Nur ABACI (Mimar, Kontrol Elemanı Oda Sicil No: 26443) tarafından, Ankara 9. İdare Mahkemesinin 2017/868 esasına kayden Bakanlığımız aleyhine açılan davada, 20.12.2017 tarihli ve E.2017/868-K.2017/3762 sayılı karar ile “dava konusu işlemin iptaline” hükmedildiğinden, 15.11.2016 tarihli ve 29889 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Fatma Nur ABACI hakkında tesis edilmiş olan sebebiyet kayıtları ile ilgili olan kısmı 14.08.2018 tarihli ve 143010 sayılı Makam Olur’u ile iptal edilmiştir.

İlgililere duyurulur. 7230/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 819797, 819804 ve 819809 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd.Şti. tarafından Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davalarda, Aydın 1. İdare Mahkemesinin 30.03.2018 tarihli ve E.2016/1834, K.2018/465 sayılı ve 19.03.2018 tarihli ve E.2016/1833, K.2018/378 sayılı kararları ile yeni iş almaktan men cezasına dayanak olan üç adet idari para cezasından 819797 ve 819809 YİBF nolu yapılara ilişkin uygulanan idari işlemlerin iptal edilmesine hükmedildiğinden, 17.12.2016 tarih ve 29921 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 12910, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 876) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144163 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/1/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 819815, 819821 ve 819829 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davada, Aydın 1. İdare Mahkemesinin 30.03.2018 tarihli ve E.2016/1832, K.2018/466 sayılı kararı ile yeni iş almaktan men cezasına dayanak olan üç adet idari para cezasından 819815 YİBF nolu yapıya ilişkin uygulanan idari işlemin iptal edilmesine hükmedildiğinden, 17.12.2016 tarih ve 29921 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Çalış-Kan Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Aydın, Ticaret Sicil No: 12910, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 876) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144164 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/2/1-1

—————

Zafer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Gebze İlçesi, 5641 ada, 18 parsel üzerindeki 1053486 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 12652 Ticaret Sicil No ile Gebze Ticaret Odasına kayıtlı 1456 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Zafer Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Zafer Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mustafa BATMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15130, Oda Sicil No: 10742), Sadi AKSOY (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18613, Oda Sicil No: 18982), Hilal ŞAHİN’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48736), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Zafer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Oğuz BULUT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101646) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144167 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/3/1-1

—————

Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Yavuzgüç Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, 101 ada, 17 parsel üzerindeki 1166445-572823 (Yapı Tektir) YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16817 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 476 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd.Şti. ile, 22694 Ticaret Sicil No ile Kocaeli Ticaret Odasına kayıtlı 2040 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yavuzgüç Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Baki KARATEKİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7035, Oda Sicil No: 22493), Nilgün ÜSTKAN (TALAS) (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6663, Oda Sicil No: 12395), Ruşen Sedat ÇELİK  (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 108524) ile Yavuzgüç Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yavuz YOLCU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13703, Oda Sicil No: 28046), İnci YÜKSEL (KÖSE)’nin (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7300, Oda Sicil No: 3999), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Grup Yapıgüçler Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Fahri KURTULUŞ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 7231, Oda Sicil No: 15931), Mehmet GÜNER  (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 62555), Yaşar ALPAY  (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6273, Oda Sicil No: 2016) ve Yavuzgüç Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı Yavuz YOLCU’nun (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13703, Oda Sicil No: 28046) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144169 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/4/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 1012185, 775799 ve 802483 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmemesi nedeniyle hakkında 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası uygulanan Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü aleyhine açılan davada, Aydın 1.İdare Mahkemesinin 12.04.2018 tarihli ve E.2017/363, K.2018/562 sayılı kararı ile yeni iş almaktan men cezasına dayanak olan üç adet idari para cezasından 802483 YİBF nolu yapıya ilişkin uygulanan idari işlemlerin iptal edilmesine hükmedildiğinden, 22.04.2017 tarih ve 30046 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Aydın Çınar Yapı Denetim Ltd. Şti. (Ticaret Odası: Söke, Ticaret Sicil No: 4904-Söke, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 859) hakkında uygulanan 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144171 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/5/1-1

—————

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 997290, 1001794 ve 980373 YİBF nolu yapılarda, denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda yerine getirmediği anlaşılan Sahilkent Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men ve idari para cezası verilmesine sebep olan ve bu sebeple Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca 17.03.2018 tarihli ve 30363 sayılı Resmi Gazete ilanı ile denetçi belgesi iptal edilen Fadime UZUNCA tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 16. İdare Mahkemesinin 20.04.2018 tarihli ve E.2017/3442 sayılı kararı ile dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına hükmedildiğinden, Fadime UZUNCA’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19955, Oda Sicil No: 57837) denetçi belgesinin iptaline dayanak olan üç adet sebebiyet kaydından bir tanesinin yürütmesinin durdurulmasından dolayı denetçi belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144173 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/6/1-1

—————

As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Şişli İlçesi, 54 pafta, 840 ada, 123 parsel üzerindeki 815947 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 520043 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 406 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları S.Münci ALP (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5207, Oda Sicil No: 5866), Ahmet KUL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1924, Oda Sicil No: 28541), Emir Beşir SURAL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79137), Mehmet KURTULUŞ’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6694, Oda Sicil No: 14061), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, As Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Emir Beşir SURAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 79137) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144174 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/7/1-1

—————

Denizli Yapı Denetimi A.Ş.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1219272, 1219274 ve 1219275 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Denizli Yapı Denetim A.Ş.’ne (Ticaret Odası: Denizli, Ticaret Sicil No: 18593, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 88), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Denizli Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Fatih MARDİNOĞLU’nun (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21162, Oda Sicil No: 37053) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144176 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/8/1-1

—————

Denizli Yapı Denetimi A.Ş.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1219269, 1219270 ve 1219271 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Denizli Yapı Denetim A.Ş.’ne (Ticaret Odası: Denizli, Ticaret Sicil No: 18593, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 88), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Denizli Yapı Denetim A.Ş.’nin kuruluş ortağı Fatih MARDİNOĞLU’nun (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:21162, Oda Sicil No: 37053)  yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144178 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/9/1-1

—————

Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

İstanbul İli, Maltepe İlçesi, G22A09D2A pafta, 15050 ada, 2 parsel üzerindeki 1242741 nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 646819 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 769 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ertan SÜMER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14190, Oda Sicil No: 10293), Mehmet Akif DOKUZOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5082, Oda Sicil No: 10446), Oğuz BAYRAKTAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 27507), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Tek Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet BESLEKOĞLU (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 16285), Mehmet Akif DOKUZOĞLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5082, Oda Sicil No: 10446) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144179 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/10/1-1

—————

Trak Yapı Denetimi Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1038431, 952634 ve 1050297 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Trak Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Edirne, Ticaret Sicil No: 7138, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2032), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Trak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet Okan SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27801, Oda Sicil No: 78665), Osman ÇİBİK’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 42744) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144181 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/11/1-1

—————

Trak Yapı Denetimi Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 1024418, 968761 ve 1265413 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Trak Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: Edirne, Ticaret Sicil No: 7138, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 2032), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Trak Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortakları Ahmet Okan SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27801, Oda Sicil No: 78665), Osman ÇİBİK’in (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 42744) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144182 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/12/1-1

—————

Trak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Edirne İli, Merkez İlçesi, 455 ada, 45 parsel üzerindeki 1265413 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7138 Ticaret Sicil No ile Edirne Ticaret Odasına kayıtlı 2032 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Trak Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Trak Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Raif AKTAŞ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22184, Oda Sicil No: 15263), Ahmet Okan SUBAŞI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27801, Oda Sicil No: 78665), Şeref ERKENCİLER’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No:32191425478), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Trak Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ahmet Okan SUBAŞI’nın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27801, Oda Sicil No: 78665), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144212 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/13/1-1

—————

Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Edirne İli, Keşan İlçesi, 815 ada, 33 parsel üzerindeki 1214738 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5146 Ticaret Sicil No ile Keşan Ticaret Odasına kayıtlı 979 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Muhsin REYHANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6157, Oda Sicil No: 19758), Cevdet KETREZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8051, Oda Sicil No: 22060), Emine SÖNMEZ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 89558), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yeşil Trakya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı İsmail SİRGÜN’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 9815), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144214 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/14/1-1

—————

Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, 488 ada, 104 parsel üzerindeki 1147587 YİBF nolu (A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4777 Ticaret Sicil No ile Lüleburgaz Ticaret Odasına kayıtlı 1269 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İsmail APTİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19367, Oda Sicil No: 8131), Hüseyin TURHAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17370, Oda Sicil No: 17677), Rüştü KIRKAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17858, Oda Sicil No: 10408), Koray ÖZDEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 88259), Eren KÜMBET’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No:16868461280), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin TURHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17370, Oda Sicil No: 17677) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144216 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/15/1-1

—————

Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kırklareli İli, Babaeski İlçesi, 488 ada, 104 parsel üzerindeki 1147606 YİBF nolu (B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 4777 Ticaret Sicil No ile Lüleburgaz Ticaret Odasına kayıtlı 1269 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İsmail APTİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19367, Oda Sicil No: 8131), Hüseyin TURHAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17370, Oda Sicil No: 17677), Rüştü KIRKAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17858, Oda Sicil No: 10408), Engin ÇİÇEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 91932),  Erdi KAHYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93820), Enver SAĞIROĞLU (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No:17369792330), Nefise TUĞLU’nun (Teknik Öğretmen, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No:64240200378), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Ekin Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hüseyin TURHAN’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17370, Oda Sicil No: 17677) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144220 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/16/1-1

—————

İstatistik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Edirne İli, Keşan İlçesi, 818 ada, 8 parsel üzerindeki 1255683 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5207 Ticaret Sicil No ile Keşan Ticaret Odasına kayıtlı 1975 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İstatistik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İstatistik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet BİLİR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24538, Oda Sicil No: 5403), Mustafa KAFTELEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58605) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İstatistik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mustafa KAFTELEN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58605) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144222 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/17/1-1

—————

Özgüven Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Balıkesir İli, Edremit İlçesi, 19LIa-19LId pafta, 287 ada, 6 parsel üzerindeki 1464914 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinin 4.fıkrasının (l) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 6292 Ticaret Sicil No ile Edremit Ticaret Odasına kayıtlı 1714 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Özgüven Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Özgüven Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası erilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Tuğrul ATAY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:20390, Oda Sicil No: 14111), Mehmet Akif YILMAZKUL (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 12948), Nilüfer Deniz ERTEKİN’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86850) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Özgüven Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer Erdinç KOŞVAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 3387) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144225 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/18/1-1

—————

Alper Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Malatya İli, Yeşilyurt  İlçesi, 5605 ada, 14 parsel üzerindeki 1314865 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun  2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan;Merkez-14678 Ticaret Sicil No ile Malatya Ticaret Odasına kayıtlı 1201 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Alper  Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Alper Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet GÜLTAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17684, Oda Sicil No: 19307), İrfan ALPER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19266, Oda Sicil No: 52078), Seda HANCI’nın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58672) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Alper Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin kuruluş ortağı İrfan ALPER’in(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19266, Oda Sicil No: 52078)  yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144228 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/19/1-1

—————

Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 2 pafta, 592 parsel üzerindeki 680160 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun  2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 3489 Ticaret Sicil No ile Kırklareli Ticaret Odasına kayıtlı 970 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Ali Muhittin YÜRÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11486, Oda Sicil No: 16817), Ali GÜVEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19328, Oda Sicil No: 8339), Mustafa BÜDÇE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84833) , Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti’nin kuruluş ortakları, Orhan TÜVAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15098, Oda Sicil No: 6504)  ve Ali Muhittin YÜRÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11486, Oda Sicil No: 16817),yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144230 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/20/1-1

—————

Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kırklareli İli, Merkez İlçesi, 2 pafta, 592 parsel üzerindeki 680157 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan; 3489 Ticaret Sicil No ile Kırklareli Ticaret Odasına kayıtlı 970 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları, Ali Muhittin YÜRÜK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11486, Oda Sicil No: 16817), Ali GÜVEN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19328, Oda Sicil No: 8339), Mustafa BÜDÇE’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84833) , Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Kırklareli Yeşil Vadi Yapı Denetim Ltd.Şti’nin kuruluş ortakları, Orhan TÜVAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15098, Oda Sicil No: 6504)  ve Ali Muhittin YÜRÜK’ün (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11486, Oda Sicil No: 16817),yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144231 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/21/1-1

—————

İleri Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Muğla İli, Menteşe İlçesi, N20C08B1A pafta, 1158 ada, 27 parsel üzerindeki 697871 YİBF nolu yapıda yapılan inceleme neticesinde denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bendi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesi 4. Fıkrası (ç) ve (l) bentleri, 6. Maddesinin 4. Fıkrası ve 16. Maddesinin 10. Fıkrası hükümlerine göre yerine getirmediği anlaşılan;  10310 Ticaret Sicil No ile Bodrum Ticaret Odasına kayıtlı 1246 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İleri Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İleri Yapı Denetim Ltd.Şti’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No: 32706), Nuray UZUNCA (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17585, Oda Sicil No: 25015), Raziye CANBAKAN (ERGENE) (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, T.C.No:64582074118), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İleri  Yapı Denetim Ltd.Şti’nin kuruluş ortakları  Ahmet DEDELER (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17815, Oda Sicil No: 32706) ve Adem UZUNCA’nın (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17832, Oda Sicil No: 48459),yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018  tarihli ve 144234 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/22/1-1

—————

Statik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 845936 (G Blok)- 845937 (H Blok) ve 1458129 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Statik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne (Ticaret Odası: Adıyaman, Ticaret Sicil No:1052-Besni, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası:1191), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Statik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Erdoğan ÇANKAYA (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:72148), Hasan ASLAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17404, Oda Sicil No:13725), Mustafa IŞIK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17407, Oda Sicil No:21686) ve Mustafa CİGAL’in (Makine Mühendisi, Meslek Odası Sicil No:96491) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144237 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/23/1-1

—————

Statik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan 845936, 845937 ve 1458129 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği anlaşılan Statik Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne Kanunun 8. maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Murat KURT’un(Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 27630, Oda Sicil No: 77770), 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 8. fıkrası ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 7. fıkrası uyarınca denetçi belgesinin iptal edilmesi ve üç yıl süre ile herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması;

Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144241 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/24/1-1

—————

Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kars İli, Merkez İlçesi, 293 ada, 239 parsel üzerindeki 1228416 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 5074 Ticaret Sicil No ile Iğdır Ticaret Odasına kayıtlı 1147 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Kıyas AKYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15185, Oda Sicil No: 19986), İbrahim ARMAĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24889, Oda Sicil No: 26279) ve Kenan GÜL’ün (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101109) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Iğdır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ali NAMLI (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15090, Oda Sicil No:17778), Kıyas AKYÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15185,  Oda Sicil No:19986), Mesut COŞKUN (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16791, Oda Sicil No:22447), Fatih ARAS (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16790, Oda Sicil No:31326) ve Ahmet Kürşad ŞİMŞEK’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16792, Oda Sicil No:50124) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortakları da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144245 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/25/1-1

—————

Temel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Kars İli, Merkez İlçesi, 475 ada, 128 parsel üzerindeki 1130544 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7058 Ticaret Sicil No ile Kars Ticaret Odasına kayıtlı 1395 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Temel Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Temel Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hatice AKPINAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19620, Oda Sicil No: 49488), Ayhan AYDIN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 99071) ve Mehmet KOÇER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19022, Oda Sicil No: 53915) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Temel Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Hatice AKPINAR’ın (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19620, Oda Sicil No: 49488) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144246 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/26/1-1

—————

Tepekule Yapı Denetimi Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunu üstlendiği 684459, 684441 ve 651733 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Tepekule Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’ne (Ticaret Odası: İzmir, Ticaret Sicil No: Merkez-122190, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 484) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Tepekule Yapı Denetim Hiz. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Mehmet Nejat ÇALLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2517, Oda Sicil No: 26948) ve Mehmet KOCAGÖZOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 1509, Oda Sicil No: 20553) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almamaları ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmamaları için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144242 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/27/1-1

—————

Nazdem Yapı Denetim ve Müş. Hiz. Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Aydın İli, Nazilli İlçesi, 2227 ada, 6 parsel üzerindeki 1189953 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4.fıkrasının (c) ve (g) bentleri ile 3.maddesinin 2.fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 7622 Ticaret Sicil No ile Nazilli Ticaret Odasına kayıtlı 2053 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nazdem Yapı Denetim ve Müş. Hiz. Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Nazdem Yapı Denetim ve Müş. Hiz. Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Şaban Murat YUMURTACI (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9109, Oda Sicil No: 9976), Sema TUNÇEL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:24632, Oda Sicil No: 35438) ve Hakan DEMİRTAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 105028) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Nazdem Yapı Denetim ve Müş. Hiz. Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Necmeddin ESENLİK’in (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3349, Oda Sicil No: 31820) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144248 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/28/1-1

—————

Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 832707, 832232 ve 831980 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne  (Ticaret Odası: Siirt, Ticaret Sicil No: Merkez-3241, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1072), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Bedia Elif TREN ÖZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16879, Oda Sicil No: 30021) ve Ömer SAKİN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24626, Oda Sicil No: 72131) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144189 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/29/1-1

—————

Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 835994, 835762 ve 833054 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne  (Ticaret Odası: Siirt, Ticaret Sicil No: Merkez-3241, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1072), Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Bedia Elif TREN ÖZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16879, Oda Sicil No: 30021) ve Ömer SAKİN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24626, Oda Sicil No: 72131) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144190 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/30/1-1

—————

Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Denetim sorumluluğunu üstlendiği 828717 ve 828703 YİBF nolu yapıları 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanundaki hükümler doğrultusunda denetlemediği, ayrıca Kanunun 6. Maddesinin 1. Fıkrasındaki görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği gerekçesi ile hakkında bir yıl içerisinde üç defa idari para cezası uygulanan Naz Yapı Denetim Ltd.Şti.’ne  (Ticaret Odası: Siirt, Ticaret Sicil No: Merkez-3241, Yapı Denetim İzin Belgesi Numarası: 1072) Kanun’un 8. maddesi uyarınca 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Naz Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Bedia Elif TREN ÖZER (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16879, Oda Sicil No: 30021) ve Ömer SAKİN’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 24626, Oda Sicil No: 72131) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144188 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/31/1-1

—————

Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 34-L-2-A pafta, 3003 ada, 12 parsel üzerindeki 1253028 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16575 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2433 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Mehmet COŞANDAL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19049, Oda Sicil No: 55526), Zozan KORKMAZ’ın (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 52025) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Baran Teknik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet COŞANDAL’ın  (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19049, Oda Sicil No: 55526) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144191 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/32/1-1

—————

Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 33.L.3.C pafta, 3352 ada, 14 parsel üzerindeki 1270774 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10980 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa  Ticaret Odasına kayıtlı 1261 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ekrem TÜYSÜZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18306, Oda Sicil No: 42553), Nurettin DİVİTCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13850, Oda Sicil No: 7815), Esra GERGER’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 92215) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Oran Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ekrem TÜYSÜZ’ün (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 18306, Oda Sicil No: 42553) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144193 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/33/1-1

—————

Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Karaköprü İlçesi, 33.L.2.B pafta, 3132 ada, 6 parsel üzerindeki 937655 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10970 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa  Ticaret Odasına kayıtlı 1229 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ferit GERGER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17059, Oda Sicil No: 53506), Yahya Murat KÜÇÜKOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16491, Oda Sicil No: 44525), Hasan GÜLHAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 19312, Oda Sicil No: 30544), Esma GÜNEŞ’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 95237) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Elit Uzman Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Ferit GERGER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 17059, Oda Sicil No: 53506) ve Yahya Murat KÜÇÜKOĞLU’nun(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16491, Oda Sicil No: 44525) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144195 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/34/1-1

—————

Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 1724 ada, 22 parsel üzerindeki 1091535 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10940 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nurettin DİVİTCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13850, Oda Sicil No: 7815), Muhammet Enes YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26247, Oda Sicil No: 78483), Elmas Tuba GÜZEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100410) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman EKREN’in  (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12130, Oda Sicil No: 38776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144196 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/35/1-1

—————

Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 1724 ada, 21 parsel üzerindeki 1091897 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 10940 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 1336 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Nurettin DİVİTCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13850, Oda Sicil No: 7815), Muhammet Enes YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 26247, Oda Sicil No: 78483), Elmas Tuba GÜZEL’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100410) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Elif Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Osman EKREN’in  (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12130, Oda Sicil No: 38776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144198 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/36/1-1

—————

Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, 29.L.1.C pafta, 1760 ada, 8 parsel üzerindeki 1240729 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2791 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı 1937 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Celil ÖZ(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7982, Oda Sicil No: 40028), Süleyman MIRAK (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC Kimlik No: 58048489950), Ayhan ÇAKIR(Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18417, Oda Sicil No: 5493), Ferit SİYLİ’nin (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19038, Oda Sicil No: 56020), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Ömer HAYIRLI’nın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65108) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144199 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/37/1-1

—————

Arden Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 128 ada, 1 parsel üzerindeki 1354510 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 18282 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2629 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Arden Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Arden Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Mehmet ŞAHİN’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:26698, Oda Sicil No: 7311) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Arden Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Mehmet Emin YAVUZ’un (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19227, Oda Sicil No: 56968) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144201 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/38/1-1

—————

Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Birecik İlçesi, N39C-25-A-4-A-D pafta, 166 ada, 73 parsel üzerindeki 1133457 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 15339 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2259 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Selman GÜMÜŞÇÜ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22420, Oda Sicil No: 35436), İmam Bakır CANBAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233), Çağdaş ÇETİN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 99882) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Adnan DEVEDURĞA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93922) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144204 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/39/1-1

—————

Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye, N41C-07B-3C pafta, 763 ada, 3 parsel üzerindeki 1223768 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 15339 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2259 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları İmam Bakır CANBAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 16741, Oda Sicil No: 29233), Yadigar YARDIMCI’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 108213) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Baraj Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Adnan DEVEDURĞA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 93922) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144256 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/40/1-1

—————

ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, N41C-06-A-4-C pafta, 4541 ada, 24 parsel üzerindeki 1214396 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16411 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2439 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ahmet AYBAR (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:18279, Oda Sicil No: 32501), Niştiman ÖZCAN KIZILKAYA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:27156, Oda Sicil No: 58586), Ramazan DİLBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 101924) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, ARM Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Recep PADAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 86493) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144208 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/41/1-1

—————

Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, N41-C-12-B-4-A pafta, 156 ada, 4 parsel üzerindeki 1249015 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (a), (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2551 Ticaret Sicil No ile Siverek  Ticaret Odasına kayıtlı 954 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hikmet Ardıl BUCAK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17434, Oda Sicil No: 27586), Erdinç Sedat OMAÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19839, Oda Sicil No: 32576), Sevgihan YILDIZTEKİN’in (İnşaat Teknikeri, Yardımcı Kontrol Elemanı, TC Kimlik No: 27971495598) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Hamza TORAMAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28754) ve Hikmet Ardıl BUCAK’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17434, Oda Sicil No: 27586) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144209 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/42/1-1

—————

Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Suruç İlçesi, 604 ada, 1 parsel üzerindeki 1238509 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 2551 Ticaret Sicil No ile Siverek  Ticaret Odasına kayıtlı 954 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Hamza TORAMAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28754), Erdinç Sedat OMAÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:19839, Oda Sicil No: 32576), Hayrettin USLU (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13527, Oda Sicil No: 22517), Hikmet Ardıl BUCAK’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17434, Oda Sicil No: 27586) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Sidar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Hamza TORAMAN (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:28754) ve Hikmet Ardıl BUCAK’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:17434, Oda Sicil No: 27586) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144249 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/43/1-1

—————

İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, 3956 ada, 10 parsel üzerindeki 1306845 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4.fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 16159 Ticaret Sicil No ile Şanlıurfa Ticaret Odasına kayıtlı 2342 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Sinan YAVRUOĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5173, Oda Sicil No: 8848) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, İdilkent Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Murat PAÇ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:112214) ve Ramazan DEMİR’in (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:87776) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2015 tarihli ve 144254 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/44/1-1

—————

AKDAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Karasu İlçesi, 25 pafta, 94 ada, 41 parsel üzerindeki 1338874 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. Fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 28324 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 2562 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip AKDAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, AKDAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanı Fatma Özgür GÜNDOĞDU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22641, Oda Sicil No: 35283) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, AKDAN Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortakları Muhammet DANIŞMAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:106160) ve Osman AKYOL’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:107156) yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144261 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/45/1-1

—————

Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ordu İli, Fatsa İlçesi, 955 ada, 20 parsel üzerindeki 838867 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (a),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde  öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3265 Ticaret Sicil No ile Fatsa Ticaret Odasına kayıtlı 1565 no.lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ramis BAŞDEMİRCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3583, Oda Sicil No: 25695), Şakir KARAOĞLANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25606 Oda Sicil No: 54644),Levent YÜKSEL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11465, Oda Sicil No: 28175), Ali ŞİŞMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21224, Oda Sicil No: 8598), Savaş YEŞİLBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2671, Oda Sicil No: 12346), Tuba YAVUZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100580), Yalçın ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100711), Apdullah COCİ ’nin (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 84602) Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Denizhan YENİLMEZ YÜCETEPE (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 37501),  Şakir KARAOĞLANOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 54644), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144263 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/46/1-1

—————

Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Ordu İli, Fatsa İlçesi, 955 ada, 20 parsel üzerindeki 838856 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 4. fıkrasının (a),(c),(d),(e) ve (g) bentlerinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 3265 Ticaret Sicil No ile Fatsa Ticaret Odasına kayıtlı 1565 no.lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Ramis BAŞDEMİRCİ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 3583, Oda Sicil No: 25695), Şakir KARAOĞLANOĞLU (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 25606 Oda Sicil No: 54644), Levent YÜKSEL (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11465, Oda Sicil No: 28175), Ali ŞİŞMAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 21224, Oda Sicil No: 8598), Savaş YEŞİLBAŞ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2671, Oda Sicil No: 12346), Tuba YAVUZ’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 100580), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Karalar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Denizhan YENİLMEZ YÜCETEPE (Mimar, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 37501), Şakir KARAOĞLANOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 54644), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144265 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/47/1-1

—————

Lonca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;

Sakarya İli, Kocaali İlçesi, 306 ada, 8 parsel üzerindeki 1120655 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin 4. fıkrasının (c) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan; 23465 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret Odasına kayıtlı 1730 no.lu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Lonca Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne, aynı Kanun’un 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile yeni iş almaktan men cezası verilmesi, yeni iş almaktan men cezası süresinin Resmî Gazete ilan tarihinden itibaren başlatılması, Lonca Yapı Denetim Ltd. Şti.’ne yeni iş almaktan men cezası verilmesine sebep olan sorumlu denetim elemanları Yalçın KARAASLAN’ın (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 22642, Oda Sicil No: 8821), Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Lonca Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin kuruluş ortağı Resul BASMACI (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 48871), yeni iş almaktan men cezası süresi içerisinde herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda idari veya teknik bir görev almaması ve başka bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunun ortağı da olmaması için Bakanlıkça kayıtlarının tutulması, Bakanlık Makamının 15.08.2018 tarihli ve 144267 sayılı Olur’u ile uygun görülmüştür.

İlgililere duyurulur. 7235/48/1-1

—————

Şanlıurfa İli, Siverek İlçesi, 909 ada, 909 parsel üzerindeki 1087555 YİBF nolu inşaatın denetimini üstlenen 2791 Ticaret Sicil No ile Siverek Ticaret Odasına kayıtlı 1937 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti. tarafından, Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 14. İdare Mahkemesinin 06.06.2018 tarih ve E.2017/296-K.2018/1193 sayılı kararı ile “davanın reddine” hükmedildiğinden, Yalıtım Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında, 10.03.2017 tarihli ve 30003 sayılı Resmi Gazete ilanı ile kesintiye uğrayan dava konusu yasaklama işleminin geri kalan 250 günlük kısmının uygulamaya konulması, bu durumun Resmi Gazete’de ilan ettirilerek, yeni iş almaktan men cezasına esas sürenin Resmi Gazete ilan tarihi itibariyle başlatılması 15.08.2018 tarih ve 143866 sayılı Makam Olur’u ile uygun görülmüştür.

Kaynak; http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/20180818-4.htm#%C3%8703

Kuzey Marmara Otoyolu Şile bağlantı yolu trafiğe açıldı!

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Hüseyinli-Kömürlük arası Şile bağlantı yolu trafiğe açıldı. Konu ile ilgili duyuru Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden yapıldı ve bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. 

Şile bağlantı yolu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:

Yap İşlet Devret Modeli ile ihale edilen Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) kesimi işi kapsamında
Hüseyinli -Kömürlük Şile Bağlantı Yolu (KM: 0+700/10+254) kesiminin yapımı tamamlandı. 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. maddesi gereğince ulaşıma açılması Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

1 – Otoyolun bu kesimi 18.08.2018 tarih ve saat: 00:01’de trafiğe açılacaktır.

2 – Belirli yerler (Köprülü Kavşaklar, Ücret Toplama İstasyonları v.b.) ve şartlar dışında Otoyola giriş ve çıkış yasaktır. Karayolu sınır çizgisi boyunca tesis edilmiş olan telçitler veya duvarlar bu tür çıkışları engellemek amacıyla tesis edildiğinden bu engellerin açılması, yıkılması, kesilmesi ve başka şekilde tahrip edilmesi yasaktır.

3 – Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesime, yayaların, hayvanların, motorsuz araçların, lastik tekerlekli traktörlerin, iş makinelerinin ve bisikletlilerin girmesi yasaktır.

4 – Bu kesimde mecburi asgari hız 40 km/saat olup, azami hız geometrik standartların müsaade ettiği limitlerdir. (Max. 120 km./saat)

5 – Erişme Kontrollü Karayolu olarak trafiğe açılan bu kesimde ve kavşaklarda duraklamak, park etmek, geri dönüş yapmak ve geri gitmek yasaktır. Zorunlu hallerde en sağdaki emniyet şeridinde (Bankette) durulabilir.

6 – Otoyola cephesi bulunan müesseselerin kendi faaliyetlerini sürdürdükleri binalarına tanıtma levhaları koymak istemeleri halinde Karayolları Genel Müdürlüğü’nden ve Görevli Şirketten izin almaları gerekmektedir.

7 – Yap-İşlet-Devret modeli ile ihale edilen Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü Dahil) Otoyol Projesi Odayeri-Paşaköy (3. Boğaz Köprüsü Dahil) kesimi işi kapsamında inşaatı tamamlanan, Hüseyinli -Kömürlük Şile Bağlantı Yolu (KM:0+700/10+254) kesiminin, yapımı, bakımı ve işletilmesi sözleşmesi gereği üstlenici Görevli Şirket tarafından yürütülmektedir.

8 – 6001 Sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkındaki Kanunun 15. maddesi gereğince ilan olunur.

Kaynak; http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/20180818-4.htm#%C3%8702

Doğu Karadeniz’de Kaçak Yapılar için ‘İmar Barışı’ Başvurusu 70 bini Buldu ve Geçti!

TÜRKİYE’de başlatılan İmar Barışı uygulamasının ardından Doğu Karadeniz Bölgesi’nde başvurular sürüyor. Bölgede Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin’de, İmar Barışı’na başvuru sayısı 70 bine ulaştı ve geçti.

kaçak yapılar

İmar Barışı uygulaması başvurularının çoğunluğunu yaylalar, dere yatakları üzeri ya da kenarlarındaki kaçak yapılar oluşturuyor. Doğal ve Tarihî Değerleri Koruma Derneği Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Erüz, “İş çığrından çıktı. Burada kamu yararı kesinlikle söz konusu değil. Kıyıları, yaylaları bu şekilde bozan, tahrip eden insanlara bu hakkı veriyor olmak, hukuki adıyla ‘imar barışı‘ fakat toplumsal barış değil” dedi.

Türkiye genelinde getirilen İmar Barışı uygulaması, Doğu Karadeniz’de kaçak yapılar, özellikle yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapıların sahiplerini harekete geçirdi. Ayder Yaylası ve Uzungöl Turizm Merkezi başta olmak üzere yaylalardaki kaçak yapıların sahipleri, İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için 8 Haziran’da başvurulara başladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile e-devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, Yapı Kayıt Belgelerini almayı sürdürüyor. Trabzon’da 42 bin, Giresun’da 13 bin 500, Rize’de 8 bin 700 ile Artvin’de 5 bin dolayında başvuru yapıldığı belirtildi. Başvuru sahipleri aldıkları Yapı Kayıt Belgesi karşılığında devlete yaklaşık 25 milyon TL ödeme yaptı. Başvurular, 31 Ekim tarihinde sona erecek.

YER KALMAYAN YAYLANIN SAKİNLERİ DE BAŞVURDU

Trabzon ile Giresun sınırında yer alan ve 2 ilin ortak kullandığı 2 bin 182 metre rakımlı Sisdağı Yaylası da bölgede çarpık yapılaşma yaşanan yaylalar arasında yer alıyor. Kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan Sisdağı Yaylası’nda vatandaşlar, İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için başvurulara başlamıştı.  Sisdağı Yaylası’nda kaçak yapı sahiplerinin tamamına yakını başvurularını gerçekleştirerek Yapı Kayıt Belgeleri’ni almaya başladı.

YENİ KAÇAK YAPILARA SIKI TAKİP

İmar Barışı ile Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşların yaylalarda inşaatına başladığı betonarme kaçak yapılar sıkı takibe alındı. Ekipler, yeni kaçak yapılarla ilgili tutanaklar tutarken valilikler de vatandaşları uyarıyor. Uyarılarda, İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığı belirtildi, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için yıkım kararı ile birlikte  1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağı duyuruldu. Açıklamada, bu tarihten sonra yapılan veya yapımına devam edilen ruhsatsız yapılar için kesinlikle Yapı Kayıt Belgesi’nin verilmeyeceği vurgulandı.

DR. ERÜZ: KAMU YARARI KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL

Doğal ve Tarihî Değerleri Koruma Derneği Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Erüz, İmar Barışı ile birlikte şehirlerde ya da köy yerleşimlerinde kişilerin imara sokamadıkları, kendi arazileri üzerindeki hatalı yapıların mevzuata uygun şekilde hukuka uygun hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti. Dr. Erüz, “Fakat görülen şu ki; iş çığrından çıktı. Devleti yönetenlerin uhdesindeki, milletin, devletin malı olan arazileri bir şekilde yağmalayan, işgal edenlerin bu yağmaladıkları alanları hukuki olarak kendine mal etmesinin yolu açıldı. Burada kamu yararı kesinlikle söz konusu değil. Kamu yararı milletin ortak haklarının korunmasıdır. Anayasa’nın 156’ncı maddesi, ‘İnsanların eşit olması gerekir ve temiz bir çevrede yaşama hakkına sahiptir’ diyor. Kıyıları, yaylaları bu şekilde bozan, tahrip eden insanlara bu hakkı veriyor olmak, hukuki adıyla İmar Barışı fakat toplumsal barış değil” dedi.

‘GERÇEK YAYLACILAR DIŞLANMAYA BAŞLANDI’

Bugün gelinen noktada sadece Trabzon’da 100 bin dolayında kaçak yapı olduğunu söyleyen Dr. Coşkun Erüz, şunları söyledi: “Kentsel imarlı alanlar haricindeki alanlarda yapılacak olan İmar Barış’ı denilen şey aslında kamunun, devletin, milletin malını hak etmeyen insanlara peşkeş çekmekten başka bir şey değil. Bunun da bir an önce durdurulması, kıyı kanunu, mera kanunu hükümleri göz önüne alınarak uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Karadeniz’deki yaylaların büyük bir kısmında sadece hafta sonu gidip orada dinlemek için yapılan kaçak yapılardan dolayı, gerçek hayvancılık yapan insanlara tepki konuluyor. ‘Hayvanlarınız koku yapıyor, gübreleri koku yapıyor’ deniyor. Gerçek yaylacı olan insanlar yaylalardan dışlanmaya başlandı. Buna da biz turizm demeye başladık. Doğu Karadeniz yaylaları turizme geçiyor diyoruz ancak bu yaylaları kaybettiğimizde ne hayvancılık ne de turizm kalacak. Aslında biz İmar Barışı ile haklının hakkını haksıza teslim etme noktasına doğru gidiyoruz.”

Devletin yaylaları kanuni bir düzenlemeyle planlaması gerektiğini ifade eden Dr. Erüz, “Bir imar planlamasıyla birlikte yaylalarda nerelerin konut, işletme, mera olacağı ve sadece hayvancılığa hizmet edeceği tanımlamadığı sürece muhteşem yaylalarımız kalmaz” ifadelerini kullandı.

Kaynak; Muhammet KAÇAR-Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)

Selde tahliye edilen binaya geri döndüler!

2 hafta önce Rize’de meydana gelen selde, zemin ve bodrum katlarını su basan bina, tedbir amacıyla tahliye edilmişti.

Rize’de meydana gelen selde

Bizim de espri ile karışık sitemkar bir şekilde dile getirdiğimiz binada şok gelişme; sel sularının çekilmesi ve taşkın riskinin sona ermesiyle birlikte, ailele0r selde tahliye edilen binaya geri döndü.

Rize’de meydana gelen sel ve heyelanda Kömürcüler köyünde gündeme gelen dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın sahibi de imar barışına başvuranlar arasında yer aldı. Doğal ve Tarihî Değerleri Koruma Derneği Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Erüz, “İş çığrından çıktı. Burada kamu yararı kesinlikle söz konusu değil. Kıyıları, yaylaları bu şekilde bozan, tahrip eden insanlara bu hakkı veriyor olmak, hukuki adıyla İmar Barışı fakat toplumsal barış değil” dedi.

Türkiye genelinde getirilen İmar Barışı uygulaması, Doğu Karadeniz’de özellikle yaylalarda inşa edilen ve yıkım kararı alınan kaçak yapıların sahiplerini harekete geçirdi. Ayder Yaylası ve Uzungöl Turizm Merkezi başta olmak üzere yaylalardaki kaçak yapıların sahipleri, İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için 8 Haziran’da başvurulara başladı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ile e-devlet üzerinden başvuru yapan vatandaşlar, Yapı Kayıt Belgesi almayı sürdürüyor. Trabzon’da 42 bin, Giresun’da 13 bin 500, Rize’de 8 bin 700 ile Artvin’de 5 bin dolayında başvuru yapıldığı belirtildi. Başvuru sahipleri aldıkları Yapı Kayıt Belgesi karşılığında devlete yaklaşık 25 milyon TL ödeme yaptı. Başvurular, 31 Ekim tarihinde sona erecek.

YER KALMAYAN YAYLANIN SAKİNLERİ DE BAŞVURDU

Trabzon ile Giresun sınırında yer alan ve 2 ilin ortak kullandığı 2 bin 182 metre rakımlı Sisdağı Yaylası da bölgede çarpık yapılaşma yaşanan yaylalar arasında yer alıyor. Kaçak yapılar nedeniyle neredeyse yer kalmayan ve doğal güzelliği yok olan Sisdağı Yaylası’nda vatandaşlar, İmar Barışı uygulamasından yararlanmak için başvurulara başlamıştı.  Sisdağı Yaylası’nda yapı sahipleri Yapı Kayıt Belgeleri’ni almaya başladı.

DERE YATAĞINDAKİ 7 KATLI BİNA İÇİN BAŞVURU

İmar Barışı uygulamasına, şehir ve köylerdeki yerleşim alanlarında kendi arazileri üzerinde mevzuata aykırı yapı inşa edenlerle yaylalardaki kaçak yapıların yanı sıra dere yatakları üzeri ya da kenarlarındaki kaçak yapı sahipleri de başvuruyor. İmar Barışı’na, 2 hafta önce Rize’de meydana gelen sel ve heyelanda Kömürcüler köyünde gündeme gelen, dere yatağına inşa edilen 7 katlı binanın sahibi de başvurdu. Mustafa Yazıcı, 25 yıl önce 3 katlı inşa ettiği, ardından ise ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki binası için başvurusunu yaptı. Yazıcı, gerekli izinleri aldığını öne sürdü, binasında kaçak kat bulunmadığını savundu.

YENİ KAÇAK YAPILARA SIKI TAKİP

İmar Barışı ile Doğu Karadeniz Bölgesi‘nde kaçak yapılara af getirileceği belirtilen uygulamayı fırsat bilen bazı vatandaşların yaylalarda inşaatına başladığı betonarme kaçak yapılar sıkı takibe alındı. Ekipler, yeni kaçak yapılarla ilgili tutanaklar tutarken valilikler de vatandaşları uyarıyor. Uyarılarda, İmar Barışı uygulamasının 31 Aralık 2017 tarihinden önceki yapıları kapsadığı belirtildi, bu tarihten sonra imar mevzuatına aykırı olarak inşa edilen yapılar için 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngören yasal işlem başlatılacağı duyuruldu.

DR. ERÜZ: KAMU YARARI KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL

Doğal ve Tarihî Değerleri Koruma Derneği Başkanı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Öğretim Üyesi Dr. Coşkun Erüz, İmar Barışı ile birlikte şehirlerde ya da köy yerleşimlerinde kişilerin imara sokamadıkları, kendi arazileri üzerindeki hatalı yapıların mevzuata uygun şekilde hukuka uygun hale getirilmesinin amaçlandığını belirtti. 

‘GERÇEK YAYLACILAR DIŞLANMAYA BAŞLANDI’

Bugün gelinen noktada sadece Trabzon’da 100 bin dolayında kaçak yapı olduğunu söyleyen Dr. Coşkun Erüz, şunları söyledi:

Karadeniz’deki yaylaların büyük bir kısmında sadece hafta sonu gidip orada dinlenmek için yapılan kaçak yapılardan dolayı, gerçek hayvancılık yapan insanlara tepki konuluyor. ‘Hayvanlarınız koku yapıyor, gübreleri koku yapıyor’ deniyor. Gerçek yaylacı olan insanlar yaylalardan dışlanmaya başlandı. Doğu Karadeniz yaylaları turizme geçiyor diyoruz ancak bu yaylaları kaybettiğimizde ne hayvancılık ne de turizm kalacak.”

SELDE TAHLİYE EDİLEN BİNAYA GERİ DÖNDÜLER

‘İmar Barışı’na başvuranlar arasında yer alan 7 katlı binanın sahibi Mustafa Yazıcı, binasının kaçak olduğu iddialarına tepki göstererek, binasının kesinlikle kaçak olmadığını savundu. Yazıcı, 1995 yılında Özel İdare ve Karayolları başta olmak üzere yetkili mercilerden gerekli izinleri alarak binayı inşa ettiklerini söyledi.

Kaynak; https://www.dha.com.tr/yurt/selde-tahliye-edilen-binaya-geri-donduler/haber-1594661

Sultanahmet’te Marmara Depremi Anma Etkinlikleri

Marmara Depremi’nin 19’uncu yılı dolayısıyla Sultanahmet Meydanı’nda “1999 Marmara Depremi Anma Etkinlikleri” gerçekleştirildi.

Marmara Depremi

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), DASK, Türk Kızılayı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi kuruluşları Sultanahmet Meydanı’nda, “1999 Marmara Depremi Anma Etkinlikleri” gerçekleştirdi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu’nun da katıldığı etkinliklerde; zaman tüneli çadırı, afet simülasyon TIR’ı gezildi. Köpekli arama gösterilerinin de gerçekleştirildiği etkinlikte depremde mahsur kalan vatandaşların bulunmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar uygulandı. Çocuklar için tırmanma parkuru, Kızılay kan bağışı ve ikram TIR’ı da etkinlik alanında yer aldı.

İstanbul Valisi Vasip Şahin, “Olası Marmara Depremi ile yaşama ve depreme karşı tedbir alma bilincinin gelişmesi lazım. İstanbul bu anlamda kritik illerimizin başında geliyor. Hem nüfus yoğunluğu itibariyle en büyük ilimiz, hem de depremsellik üretme coğrafyası noktasında da bir fay hattı üzerindeyiz. Türkiye Acil Afet Planı kapsamında İstanbul’da da çok ciddi bir afet planlaması yapılmıştır. Bu afet planlamasına uygun bir şekilde herkese görevlendirmeleri yapılmış ve görevlendirilen personel tamamı kendi görevinin ne olduğunu bilmekte” dedi.

İstanbul genelinde 18 milyon metrekare alanın toplanma ve tahliye alanı olarak belirlendiğini ifade ederek sözlerine devam eden Şahin, “İnşallah yaşamayız ama depremi yaşadığımızda toplanma ve toplanma ve tahliyelerinin nerelerde sağlanacağına dair planlarımız yapıldı. Bunlar vatandaşlarımızı anlatılmaya başlandı. İleriki dönemde daha da net bir şekilde arkadaşlarımız tarafından sahada, mahallelerde, ilçelerde vatandaşlarımıza anlatılacak, işaretlenecek bu yerler.

Yine depremde barınma sorununu halletme adına yaklaşık 2 bin, 2 bin 500 civarında kamu ağırlıklı olmak üzere binalar belirlendi. Bunların toplam kapasitesi 2 buçuk milyona yakın insan. Bunlar ağırlıklı olarak da okullarımız, spor salonlarımız, diğer kamu binaları, yurtlar, çok lazım olursa otellerimiz. Yine çadır kent, konteyner kent olarak da 51’i Anadolu yakasında, yüzü Avrupa yakasında olmak üzere 151 alan belirlendi. Burada da bir milyon 80 bin civarında insanın konaklama imkanı olacak” şeklinde konuştu.

Kaynak; https://www.dha.com.tr/istanbul/sultanahmette-marmara-depremi-anma-etkinlikleri/haber-1594613

17 Ağustos Depremi Bugün Olsa Yine Aynı Sonuçlarla Karşılaşabilirdik

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü Vekili Prof. Dr. Ayfer Erken, 17 Ağustos 1999’da yaşanan büyük deprem için, “O deprem bugün yaşansa yine aynı sonuçlar ortaya çıkardı” dedi.

17 Ağustos Depremi

Her depremde farklı bir şeyler öğrenildiğini ifade eden Prof. Dr. Erken, “Ortaya çıkan problemlere göre çalışmalarımızı şekillendiriyoruz. Dolayısıyla 17 Ağustos Depremi olmamış olsaydı biz Adapazarı şehrinin derin bir vadi üzerinde olduğunu, zeminlerinin taşıma gücü kaybına uğradığını bilmeyecektik. Yani o deprem o gün değil bugün olsa biz yine benzer sonuçlarla karşılaşacaktık” dedi.

“DEPREM ŞEHİR İÇİNDE DAHA UZUN SÜRMÜŞTÜ”

19 yıl önce yaşanan Marmara Depremi‘nden Adapazarı’nın çok fazla etkilendiğini belirten Prof. Dr. Erken, “Deprem sonrasında Japon bilim adamlarıyla katıldığım bir çalışmada ‘basen’i belirledik. Çünkü ‘basen’ etkisi deprem sürelerinin uzamasına, deprem kuvvetlerinin odaklanmasına ve deprem ivmelerinin büyümesine neden olduğu için son derece önemli. Adapazarı’nın merkezi altındaki ana kaya derinliği ise 1100 metrelerde; ve ‘V’ şeklinde bir vadi üzerinde yer alıyor. Üstelik yıllar öncesinden kontrolsüz akan Sakarya Nehri‘nin taşıdığı alüvyonlar üzerinde bulunuyor. Bu nedenle gevşek ve yumuşak zeminler üzerine kurulu. Tabi 17 Ağustos Depremi nde, deprem süresi çok uzundu. Ana kayada ölçülen süre 45 saniyeyken şehir içinde dakikalarca sürdü. Bu nedenle zeminde sıvılaşma, yumuşama ve taşıma gücü kayıpları oluştu. Sert zemin koşullarının hakim olduğu bölgelerde de büyümeler oluşmuştu. Dolayısıyla eğer ki o deprem o gün olmasa ve biz bu verileri elde etmemiş olsaydık bugün de yine büyük bir deprem olsaydı benzer şeylerle karşılaşacaktık” diye konuştu.

“YAPILARIMIZ DEPREME DAYANIKLI”

Bundan sonra olabilecek bir depremde çok farklı bir şeyle karşılaşılmadığı taktirde yapıların dayanacağını söyleyen Prof. Dr. Erken, “Şu anda yeni yapılan binalarda deprem yönetmeliklerine dikkat ediliyor. Eski yapıların ise çoğu kentsel dönüşüme girerek yenileniyor. Binalarda korozyon var. Yani donatıların alanlarının çürümesi, paslanması nedeniyle taşıma gücü azalıyor. Dolayısıyla binalar kentsel dönüşüme girdiğinde bu sıkıntılar gideriliyor ve deprem yönetmeliğine hazır hale geliyor” dedi.

“ÇIKABİLECEK YANGINLARA KARŞI ÖNLEM ALINMALI”

Binaların dayanıklı yapılmasının dışında alınması gereken önlemlere de değinen Prof. Dr. Erken, “Japonya’dayken deprem sırasında doğalgazı önce merkezden, sonra mahalle bazında son olarak ise bina bazında kestiklerini bize gösterdiler. Bizde de bu sistemler yerleştirilmeye başlandı. Çünkü İstanbul eski bir şehir ve bazı sokakları, caddeleri dar. Dolayısıyla 17 Ağustos Depremi gibi bir olası Marmara Depremi gerçekleştiği zaman yıkımlar olabilecek ve yangın çıkabilecek. Bu nedenle önce yangına karşı önlem almamız gerekiyor. Bunun dışında deprem anında yeşil alanları toplanma yerleri olarak kullanacağımızdan buraları korumamız lazım. Çünkü daha önce olduğu gibi bazı binalar yıkılmasa da hasar görebilir ve insanlar buralarda kalamayabilir. Bu durumda toplanma alanları işimize yarayacaktır” diye konuştu.

Prof. Dr. Erken son olarak ise insanların daha fazla tatbikat ve bilgilendirme ile depreme daha hazır hale getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kaynak; https://www.dha.com.tr/istanbul/17-agustos-depremi-bugun-olsa-yine-ayni-sonuclarla-karsilasabilirdik/haber-1594509

İşte Yeni Konut Kampanyası Detayları!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gayrimenkul sektörüne yönelik uygun faizli kampanyalar için çalışmalar yürüttüklerini açıklamıştı. Yeni Konut Kampanyası detayları belli oldu.  

Yeni Konut Kampanyası

Yeni Konut Kampanyası Detayları Belli Oldu

Yeni Konut Kampanyası detayları kapsamında bayramdan sonra 120 ay vade ve yüzde 1’in altında faiz oranıyla büyük bir konut kampanyası başlatacaklarını söyleyen KONUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, “Böyle kampanyalar genelde 1 ay sürer, talep olursa uzatabiliriz. Diğer detaylar henüz netleşmedi üzerine çalışıyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile birlikte büyük bir kampanya hazırladıklarını belirten Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, bayramdan sonra büyük bir konut kampanyası başlatacaklarını ve yaklaşık 1 ay süreceğini söyledi. Talep çok olursa kampanyanın 1 ay veya 15 gün uzatılabileceğini belirten Elmas, “Faiz oranını yüzde 1’in altına çekeceğiz 0,99 veya 98 olacak. 120 aya varan vade imkanıyla tüketicilerin karşısına çıkacağız. Düşük peşinat ve bir miktar ara ödeme olabilir” dedi.

FAİZ ORANINI YÜZDE 1’İN ALTINA İNDİRECEĞİZ

15 Mayıs’ta benzer bir kampanya başlattıklarını ve konut satışlarını yüzde 22 yükselttiklerini aktaran Elmas, “45 günde hem mayıs hem de haziran rakamlarını çok yükselttik. Bu kampanyaların etkisiyle de temmuz ayı rakamlarının devam ettiğini düşünüyorum. Bayram sonrası için büyük bir konut kampanyası hazırlıyoruz.  Faiz oranını yüzde 1’in altına çekeceğiz 0.99 veya 0.98 olacak. 120 aya varan vade imkanıyla tüketicilerin karşısına çıkacağız. Düşük peşinat ve bir miktar ara ödeme olabilir” ifadelerini kullandı.

ARA ÖDEME VE PEŞİNAT İMKANLARINI ÇALIŞIYORUZ”

Şu anda indirim oranını netleştirmediklerini vurgulayan Elmas, “İndirim olacaksa ne kadar olacak onun üzerinde çalışıyoruz. Ara ödemenin de ne kadar olacağı henüz netleşmedi. Netleşen tek şey 0.99-0.98 faiz oranı ve 120 ay vadeyi biz vereceğiz. Ara ödeme ve peşinatlar üzerine çalışıyoruz” dedi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANILAN MALZEMELERİN YÜZDE 90’İ YERLİ

15 Temmuz’da ABD‘nin tutumundan sonra sektör olarak malzeme alımlarına dikkat ettiklerini ve genelde yerli ürünleri kullandıklarını söyleyen Elmas, “İnşaat sektörünün kullandığı malzemeler yüzde 90 oranında yerli ürünler. Yürüyen merdiven, asansör, klima cihazları, santralleri gibi ürünleri genelde ithal ediyoruz. 15 Temmuz’dan beri biz aslında Amerika’nın almış olduğu pozisyonu göz önünde bulundurarak ithal ürün alımlarına dikkat ediyoruz. Şimdi artık daha fazla dikkat edeceğiz” diye konuştu.

DEMİR VE ÇİMENTO FİYATLARI ZORLUYOR

Demir ve çimentonun döviz girdisi olduğunu için gayrimenkul sektörünü zorladığını belirten Elmas, “Demir ve çimentoda yerli üretim var ama hammaddeleri dövizle alınıyor. İnşaat demirinde, hurdanın fiyatı 300 dolar bunu yurt içinde işledikten sonra uluslararası piyasalara 600 dolara satılıyor. İnşaat sektörünü ciddi olarak sıkıntıya sokan en birinci faktörlerden birisi demirin fiyatıdır. Çimentoda yine uluslararası pazara dolarla satılıyor, yerli piyasada da dolar dikkate alınarak satılıyor. Onlardan da çimentoyu  iç piyasada dolar bazlı değil de inşaat sektörünün dinamiklerini göz önünde bulundurarak fiyatlandırmalarını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. 

Sur Yapı olarak şu anda bir kampanya yürüttüklerini ifade eden Elmas, şunları söyledi: “60 ay 0 faiz ile peşinat ve ara ödeme almıyoruz. Fiyat farkı da yok. Örneğin, 300 bin liralık 1+1 daireyi 60 aya bölersek aylık 5 bin lira taksit ödeyerek ev sahibi olunabilir. Onun dışında yüzde 20 peşin alıp 84 ay 0 faiz ile yürüttüğümüz bir kampanya da yapıyoruz. Onda iki ara ödeme var, parası olana da olmayana da büyük imkan tanıyoruz.”

MALİYET ARTTI, KAR AZALDI

1 yılda maliyetlerin yüzde 25  yükseldiğini ama konut fiyatları yüzde 10 bile artmadığını dile getiren Elmas, ” Karlarımız ciddi oranda azaldı, sektör zorlanıyor. Bugün açıklanan konut satış rakamları gayet pozitif. Faizler ve dolar bu kadar yükselmişken konut satışları dolu dizgin devam ediyor. İnsanların talebi de çok konutu erişilebilir hale getirmeliyiz” dedi.

Kaynak; https://www.dha.com.tr/ekonomi/iste-yeni-konut-kampanyasinin-detaylari/haber-1594386